Kontakt

 

GENEREL PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR DAGPLEJEN

Denne generelle læreplan er et udviklingsredskab for dagplejen i Frederikssund kommune. Den indeholder pædagogiske principper og målsætninger og den skal formidle refleksioner og prioriteringer i det pædagogiske arbejde. Læreplanen skal fungere som et fælles arbejdsgrundlag.

Den generelle læreplan skal lette og understøtte arbejdet med det specifikke og konkrete læreplansarbejde, der foregår i legestuegrupperne.

Pædagogiske principper

 Det væsentligste for små børns læringsmiljø i dagplejen i Frederikssund kommune er, at

 • Dagplejeren er opmærksom og engagerede, at hun tager ansvar for barnet og respekterer barnets bidrag til dets egen   læring.

• I dagplejen vægtes værdierne tryghed, nærhed og omsorg højt. Disse værdier ses som afgørende for at et barn kan udvikle sig til et helt menneske, og som forudsætning for at børnene får mod og lyst til at lære nyt.

 • Dagplejeren skal støtte, lede og udfordre børnenes læring, som børnene er medskabere af.

En af dagplejens forcer er at barnet er en del af et hjemligt nært miljø og derfor også får et kendskab til hverdags aktiviteter. Barnet får i dagplejen mulighed for at hjælpe med f.eks. Ophængning af vasketøj, får kendskab til posten som kommer på sin cykel, og måske en snak med naboen gennem hækken.

Omsorg og læring

Omsorg er den fundamentale halvdel af børns udvikling. Læring er den fremadrettede halvdel. Fundamentet for børns læring er at barnet er trygt og oplever dagplejeren som en sikker base i hverdagen. Dagplejeren har en omsorgsopgave overfor barnet, der både handler om at barnet får hjælp, får trøst og får tryghed, når der er behov for hver af disse omsorgsbehov. Derudover er det afgørende for barnet at være sammen med en opmærksom voksen der med engagement peger, viser, fortæller og ansporer barnet til nysgerrighed, deltagelse og læring

Dagplejens syn på små børns læring

Dagplejens pædagogiske læreplan bygger på en læringsforståelse, hvor barnet ses som aktiv medskaber af egen læring. At barnet er medskabere af egen læring skal forstås som, at det er dagplejere der bringer børnene i situationer og sammenhænge, hvor det er børnene der gør sig lærerige erfaringer, med støtte fra den opmærksomme og engagerede voksne.

Læring skal både ske gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fordybelse, forandring og erfaringer.

Dagplejere har en vigtig rolle i barnets læreproces, ved at skabe rum og rammer for barnets læring. Læring er altså en dynamisk proces som finder sted i relationer, både mellem barn og voksen og børnene imellem.

Barnets relation til dagplejeren

Frederikssund dagplejes force er, at det er den sammen voksne som er sammen med barnet hele dagen. Dagplejeren giver barnet omsorg og skaber rammerne omkring et forudsigelig, nært og trygt miljø. Dagplejens læringsmiljø er karakteriseret ved, at en stor del af aktiviteterne foregår i mindre børnegrupper. Samværet i gruppen understøtter børnenes første erfaringer med at indgå i fællesskaber med andre børn og have en voksen tæt på som barnet kan spejle sig i og støtte sig til.

Læring foregår igennem og i kraft af relationer til andre. Dagplejerens vigtigste opgave er derfor i første omgang at skabe og fastholde en nær relation til barnet. Dagplejerens faglige bidrag er at give barnet opmærksomhed og nærvær, samt at tage ansvar for relationen og stemningen i samværet. Når barnet mødes af en voksen der anerkender barnet som det er, vil de to kunne mødes i en relation hvor barnet og dagplejeren sammen kan udfolde barnets potentiale, samt støtte barnet til at udforske sin nærmeste udviklingszone. At gå på opdagelse i det barnet ikke helt har lært endnu.

Den pædagogiske faglighed hos dagplejerne består i at være opmærksom på børnenes interesser og bringer dem lidt videre ved at understøtte, vise og fortælle når det giver mening og sammenhæng for barnet.

Børnenes relationer til hinanden

Både i dagplejehjemmet og i legestuerne ser børnene andre børn: børnene observerer hinanden, de imiterer (efterligner) hinanden, de beundrer, ser op til og spejler sig i hinanden. Det betyder at børn lærer rigtig meget uden der er voksne der bidrager, ved at prøve noget af som barnet har set andre børn gøre. Dagplejerens rolle i børnenes lærerige indbyrdes relationer, er at skabe rammer for et læringsmiljø som omkranser børnenes leg, fælles aktivitet og samvær.

Dagplejerens faglige bidrag er at være opmærksom på relationerne i børnegruppen samt at tage ansvar for at hvert enkelt barn knyttes til gruppen, og at barnets læring ses i forhold til de relationer og sammenhænge, barnet indgår i.

Arbejdet med læreplaner

 I Dagplejen skal børns udvikling understøttes af de seks læreplans temaer:

1. Barnets alsidige personlige udvikling

2. Sociale kompetencer

3. Sprog

4. Krop og bevægelse

5. Natur og naturfænomener

6. Kulturelle udtryksformer og værdier

Temaerne arbejdes der både med løbende i dagplejehjemmene og i legestuerne. De tre nederste temaer er temaer der arbejdes med i legestuerne, gruppevis over flere måneder.

For alle seks temaer gælder det at læringsmiljøet og aktiviteterne med børnene skal tilrettelægges ud fra barnets og børnegruppens alder og modenhed. For dagplejens børn - fra ½ år og op til barnet fylder 3 år - er det afgørende at aktiviteterne foretages i et trygt og nært hverdagsliv. De enkelte pædagogiske tiltag tilpasses børnenes alder således at de tilgodeser flest mulige børn i dagplejegruppe.

Dagplejeren har i hverdagen særlig fokus på at det enkelte barn får støtte til at udforske sin nærmeste udviklingszone. Der arbejdes således ikke nødvendigvis med temaerne afgrænset, hver for sig og på skemalagte tidspunkter, derimod skal temaerne indgå i hverdagen i dagplejen.

Støtte til forskellige børns læring

Børnenes læring og erfaringsdannelse sker i hverdagssituationer og i særligt tilrettelagte aktiviteter, i kortere sekvenser. Alle børn lærer forskelligt og det er afgørende at børnenes signaler bliver fanget, både når de skal have et lille let skub, for at turde noget nyt og når de har fået nok og ikke vil mere. Respekt for barnets læring handler også om ikke at forcere de voksnes idéer og læreplaner i situationer hvor børnene ikke kan finde mening og sammenhæng i aktiviteten

 

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Børneintra

Log på Børneintra.

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Dagplejen/Generel-læreplan